Programy

FUNDACJA

>ODDYCHANIE<

 

 

 

 

 

 

STAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI (PROGRAMY)

FUNDACJI ODDYCHANIE

 

 

 

 

Program 1  - " Profilaktyka"

            Pełna definicja: Zapobieganie  chorobom płuc i oskrzeli

           Sposoby realizacji programu:

           a/ propagowanie i wspieranie polityki antynikotynowej oraz działań

                eliminujących zanieczyszczenia powietrza;

            b/ pomoc organizacyjna i finansowa dla osób i instytucji działających na polu

               zapobiegania  chorobom płuc zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży;

            c/ współpraca z publikatorami w zakresie realizacji powyższego programu;

            d/ przyznawanie dorocznych nagród w dziedzinach:

                - nagroda za osiągnięcia w zwalczaniu palenia tytoniu;

                - nagroda imienia dr Tytusa Chałubińskiego za eliminację zanieczyszczenia

                  atmosfery w miejscu pracy i zamieszkania.

 

Program 2  - " Diagnoza i leczenie chorób płuc"

 

            Pełne określenie: Tworzenie coraz lepszych warunków dla rozpoznawania

          leczenia  i  rehabilitacji chorób oskrzeli i płuc w regionie radomskim

                                               .

            Sposoby realizacji:

            a/ rozpoznanie potrzeb poprzez analizę informacji i opracowań regionalnych

              zakładów zdrowotnych oraz administracji;    

            b/ uzupełnianie zaopatrzenia zakładów opieki zdrowotnej w sprzęt

               diagnostyczny, leczniczy oraz w leki; 

            c/ organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, zjazdów naukowych

                poświęconych problematyce chorób układu oddechowego;

            d/ pomoc dla organizujących się społeczności chorych;

           e) działalność wydawnicza

            f/ pomoc finansowa- subwencje, stypendia - dla szkolących się osób,

                realizujących program;

            g indywidualna pomoc organizacyjna i rzeczowa dla chorych

            h/ przyznawanie corocznej nagrody :

                - nagroda imienia profesora Alfreda Sokołowskiego za wkład w dzieło

                  zwalczania chorób płuc.

Program 3 - "Promocja celów Fundacji

Pełne określenie: Tworzenie coraz lepszych warunków dla rozpoznawania

          leczenia  i  rehabilitacji chorób oskrzeli i płuc w regionie radomskim

          ( działalność propagandowa, informacyjna, tworzenie lobby).

 

            Sposoby realizacji programu:

            a/ współpraca z samorządami lokalnymi, organami państwa, publikatorami,

                innymi organizacjami pozarządowymi;

            b/ coroczne spotkania Przyjaciół Fundacji;

            c/ przygotowywanie corocznej informacji - sprawozdania z działalności 

               Fundacji i podawanie jej do publicznej wiadomości.

 

Program 4 - " Finanse"

 

            Pełna nazwa programu: program polepszenia ekonomicznych podstaw

                                                         działalności Fundacji.

           

            Sposoby realizacji:

            a/ minimalizacja kosztów własnych: praca oparta wyłącznie o ochotników,

                nieodpłatna;

            b/ stopniowe powiększanie finansowych składników majątku trwałego jako

                 źródła przyszłych  stałych dochodów;

            c/ zwiększanie udziału dochodów własnych w  budżecie fundacji;

            d/ starania o darowizny oraz subwencje na cele szczegółowe, w tym tworzenie

                rożnych funduszy specjalnych (celowych);

            e/ składanie publicznych i indywidualnych sprawozdań z finansowej

                działalności  Fundacji, przynajmniej 1 x w roku;

            f/ coroczne spotkania ze sponsorami i Przyjaciółmi  Fundacji.

 

Uwagi:

1.   roczne sprawozdania Fundacji zawierają informacje na temat szczegółowej, bieżącej realizacji powyższych programów

2.   każdy ofiarodawca może wskazać cel szczegółowy lub ogólny darowizny, na przykład: " na realizację programu 1,2,3,4)" " na cele statutowe"  itp..

wszyscy sponsorzy,  najpóźniej  do  marca otrzymują szczegółowe sprawozdanie z działalności Fundacji Oddychanie za rok poprzedni, w tym : sprawozdanie finansowe - dostępne też na str. www

 

 

WPŁATY I INNE DAROWIZNY

 

  PROSIMY WPŁACAĆ NA KONT0 BANKOWE FUNDACJI  -  PODANE NIŻEJ

NALEŻY  ZACHOWAĆ DOWODY WPŁAT - DAROWIZNY  MOŻNA ODLICZAĆ  OD DOCHODÓW – DO WYSOKOŚCI 6 % PRZYCHODÓW PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

 

     

BIURO FUNDACJI  >ODDYCHANIE<

 

Adres: ul.Aleksandrowicza 5 ( Szpital-Oddział Pulmonologii), 26-617 Radom,     

TELEFONY: 48 361 49 23,   607 660 268      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; albo  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

NIP:  796-10-63-229       KRS 0000037851             Regon: 005114560

BANK : PKO BP O/Radom  Nr: 42 1020 4317 0000 5002 0088 0476